Handlekurven
Legg til i handlekurven
Babystyrt avvenning: Hvor du skal begynne

Babystyrt avvenning: Hvor du skal begynne

Kikker babyen din hele tiden på det deilige måltidet ditt ved middagsbordet? Eller vil du se om du har en liten gourmand der borte? I så fall er du kanskje på vei mot et punkt der du ønsker å introdusere babyen for fast føde, men ikke er helt sikker på hvor du skal begynne. I denne bloggen skal vi se nærmere på babystyrt avvenning, hva det innebærer og hvor du skal begynne.

Hva er babystyrt avvenning?

Det er tre hovedmetoder for å introdusere fast føde: babystyrt avvenning, skje ernæring og kombinasjons ernæring.

Baby-ledet avvenning (baby-led feeding eller BLW som det også kalles) er en metode der du tilbyr barnet fingermat og lar det spise selv fra starten av, i stedet for å mate med skje. Skje-mating er når foreldrene tilbyr moset eller puréaktig mat på en skje. Å kombinere deler av babystyrt avvenning og deler av skje-mating kalles kombinasjon mating.

Noen foreldre foretrekker babystyrt avvenning eller utelukkende skje-mating, mens andre blander litt av begge deler. Det finnes ingen riktig eller gal måte å introdusere fast føde på - det handler om hva som fungerer for deg og din familie. Det viktigste å tenke på er å introdusere babyen for et bredt utvalg av mat, konsistenser og smaker. 

Når kan spedbarn begynne med babystyrt avvenning?

Anbefalingene varierer fra land til land, men den gjennomsnittlige anbefalingen er rundt seks måneders alder. Babyen må være i stand til å gripe matbiter og føre dem til munnen. Noen ideelle tegn på at barnet er klart for babystyrt avvenning er:

  • Evne til å sitte oppreist på egen hånd

  • Evne til å føre leker/gjenstander til munnen

  • Viser interesse for mat eller personer som spiser rundt dem

  • Tap av tungerefleks, dvs. at de e. når de tilbys mat på en skje, skyver de den ikke instinktivt ut igjen med tungen.

Hva er fordelene med babystyrt avvenning?

Det er så mange fordeler med babystyrt avvenning - her er noen eksempler:

Motoriske ferdigheter: Hånd-til-munn-koordinasjon er en ferdighet som må mestres, og baby ledet avvenning vil oppmuntre til trening og repetisjon av finmotorikken. Du kan tilby en rekke små matbiter i fingerstørrelse som barnet kan gripe og holde.

Selvstendighet: De lærer å velge og vrake i hva de vil holde, smake og spise - noe som bidrar til økt selvstendighet.

Variasjon: Babystyrt avvenning kan fremme og eksponere barn for en variasjon av teksturer, farger og lukter. Forskning tyder på at babystyrt avvenning kan gjøre barn mindre kresne når det gjelder valg av mat, men det trengs mer forskning for å underbygge dette fullt ut.

Lek: Babystyrt avvenning kan gjøre måltidene morsomme! Dette innebærer selvsagt en del søl for foreldrene, men å leke og kjenne på maten kan gjøre måltidet til en mye mer avslappet og hyggelig opplevelse for både babyen og foreldrene.

Hva er 4-dagers regelen for babystyrt avvenning?

Dette er en populær metode å prøve i begynnelsen av matingen, og særlig hvis du har en historie med allergier i familien og ønsker å introdusere visse matvarer langsomt for å teste for allergier eller fordøyelsesproblemer. Du kan for eksempel tilby dem ost på mandag og vente til fredag med å teste en ny matvare. Denne langsomme introduksjonen gjør det enklere å gjette seg frem til hvilke matvarer som er utløsende.

Hva mener vi med fingermat?

Når vi snakker om fingermat, er det ikke snakk om pølsebrød. Babystyrt fingermat er myke matbiter som kan moses i babyens munn uten tenner, tygges eller suges på. Det handler både om å få i seg mat og å utforske teksturer, smaker og lukter. Noen gode eksempler er dampede gulrøtter, kokte søtpoteter og bananer. Skjær dem slik at de er på størrelse med lillefingeren din, slik at det stikker litt mat ut over hånden når barnet holder maten.

Dette er en liten introduksjon til babystyrt avvenning, og i likhet med alle andre foreldreveiledninger oppfordrer vi deg til å bestemme hvordan du vil mate barnet ditt, og ikke la ytre press få deg til å føle at det finnes en "riktig måte" å gjøre det på. Gjør det som føles riktig for deg og barnet ditt.

When can babies start baby-led weaning? 

Recommendations differ from country to country, but the average recommendation is around the six month mark. Your baby will need to be able to grasp chunks of food and be able to bring them to their mouth. Some ideal signs of readiness for baby-led weaning are:

  • Ability to sit up independently

  • Ability to bring toys/objects to their mouth

  • Shows an interest in food or people eating around them

  • Loss of tongue thrust reflex i.e. when offered food on a spoon they don’t instinctively push it back out with their tongue.

What are the benefits of baby-led weaning?

There are so many great benefits to baby-led weaning- here are a few examples:

Motor skills: Hand-to-mouth coordination is a skill to master and baby-led weaning will encourage practice and repetition of their fine motor skills. You can offer a range of small, finger-sized pieces of food for them to grip and hold. 

Independence: They learn to pick and choose what they want to hold, taste and eat- helping them gain independence.

Variation: Baby-led weaning can promote and expose babies to a variation of textures, colours, and smells. Research suggests it can make children less fussy around food choices if they do baby-led weaning, but more research is needed to support this fully. 

Play: Baby-led weaning can make mealtime fun! Of course, this comes with mess for the parent, but playing and feeling the food can make a much more relaxed and pleasant experience for the baby and parent. 

What is the 4-day rule for baby-led weaning?

This is a popular method to try at the beginning of the feeding journey and more so if you have a history of allergies in the family and would like to introduce certain foods slowly to test for allergies or digestive issues. For example, you could offer them cheese on Monday and then wait until Friday to test a new food. That slow introduction takes the guesswork out and helps you pinpoint what foods are triggers.

What do we mean by finger foods?

When we talk about finger foods, we’re not talking about the sausage roll kind of finger foods. Baby-led finger foods are soft pieces of food that can be mashed in a baby’s mouth without teeth or chewed or sucked on. It’s very much about getting food in as it is exploring textures, tastes, and smells. Some great examples are steamed carrots, cooked sweet potatoes, and bananas. You want to cut them so they are around the size of your small finger, so when they hold they hold the food, there is some food sticking out over the top of their hand.

This is a small introduction to baby-led weaning and like all parenting routes, we encourage you to decide how you feed your baby and not let external pressures make you feel there is a ‘right way’ to do it. Do what feels right for you and your child. 

Najell Spisetid